File: n_explorer_navigator.sru
Size: 6212
Date: Mon, 07 Apr 2008 21:32:48 +0200
$PBExportHeader$n_explorer_navigator.sru
$PBExportComments$Explorer Tree Navigator
forward
global type n_explorer_navigator from n_base
end type
end forward

global type n_explorer_navigator from n_base
event ke_back ( )
event ke_forward ( )
event ke_menutrigger ( )
end type
global n_explorer_navigator n_explorer_navigator

type variables
Public:

CONSTANT string NAV_BACK = "B"
CONSTANT string NAV_FORWARD = "F"
CONSTANT string NAV_JUMP = "J"

Protected:

u_tv itv

integer ii_back[], ii_forward[], ii_jumpindex
integer MAXLIST = 9
string NAV
Boolean JUMP_BACK
end variables

forward prototypes
public subroutine of_setmaxlist (integer ai_max)
public function integer of_getforwardcount ()
public subroutine of_popmenuback (integer px, integer py)
public subroutine of_popmenuforward (integer px, integer py)
public function integer of_getbackcount ()
protected subroutine of_popmenu (integer ai_items[], integer px, integer py)
public subroutine of_selectionchanged (long oldhandle, long newhandle)
public subroutine of_register (readonly treeview a_tv)
end prototypes

event ke_back();NAV = NAV_BACK
IF UPPERBOUND(ii_back) > 0 THEN itv.SelectItem(ii_back[1])
end event

event ke_forward();NAV = NAV_FORWARD
IF UPPERBOUND(ii_forward) > 0 THEN itv.SelectItem(ii_forward[1])
end event

event ke_menutrigger();integer li_tmp[]

NAV = NAV_JUMP

IF JUMP_BACK THEN
  li_tmp = ii_back
ELSE
  li_tmp = ii_forward
END IF

ii_jumpindex = INTEGER(STRING(Message.LongParm, "address"))

itv.SelectItem(li_tmp[ii_jumpindex])
end event

public subroutine of_setmaxlist (integer ai_max);MAXLIST = ai_max
end subroutine

public function integer of_getforwardcount ();RETURN UPPERBOUND(ii_forward)
end function

public subroutine of_popmenuback (integer px, integer py);JUMP_BACK = TRUE
this.of_popmenu(ii_back, px, py)
end subroutine

public subroutine of_popmenuforward (integer px, integer py);JUMP_BACK = FALSE
this.of_popmenu(ii_forward, px, py)
end subroutine

public function integer of_getbackcount ();RETURN UPPERBOUND(ii_back)
end function

protected subroutine of_popmenu (integer ai_items[], integer px, integer py);long ll_upper, n, ll_items
integer li_tmp[]
treeviewitem ltvi
n_svc_menu lnv_m
n_svc_mgr lnv_svc
str_menuitem lstr[]

li_tmp = ai_items

ll_upper = UPPERBOUND(li_tmp)

IF ll_upper > 0 THEN
  
  lnv_svc.of_LoadSvc(lnv_m, CSvc.MENU)
  
  FOR n = 1 to ll_upper
   itv.GetItem(li_tmp[n], ltvi)
   lstr[n].subscriber = this
   lstr[n].eventname = "ke_menutrigger"
   lstr[n].menutext = ltvi.Label
   lstr[n].data = STRING(n) //array index
  NEXT

  lnv_m.of_createmenu(lstr, px, py)
END IF
end subroutine

public subroutine of_selectionchanged (long oldhandle, long newhandle);treeviewitem ltvi_old, ltvi_new

IF NOT ISVALID(itv) THEN RETURN

itv.GetItem(oldhandle, ltvi_old)
itv.GetItem(newhandle, ltvi_new)

integer li_tmp[], li_empty[], c, li_jump, li_holder1[], li_holder2[]
long n, ll_upper

CHOOSE CASE NAV
  CASE NAV_BACK, NAV_FORWARD
   
   IF NAV = NAV_BACK THEN
     li_holder1 = ii_forward
     li_holder2 = ii_back    
   ELSE
     li_holder1 = ii_back
     li_holder2 = ii_forward
   END IF
   
   ll_upper = UPPERBOUND(li_holder1)
   //create new 
   //get previous item
   li_tmp[1] = ltvi_old.itemhandle
   FOR n = 1 to ll_upper
     li_tmp[n + 1] = li_holder1[n]
   NEXT
   li_holder1 = li_empty
   li_holder1 = li_tmp
   //remove top 
   li_tmp = li_empty
   ll_upper = UPPERBOUND(li_holder2)
   FOR n = 2 to ll_upper
     li_tmp[n - 1] = li_holder2[n]
   NEXT
   li_holder2 = li_empty
   li_holder2 = li_tmp   
   
   ii_back = li_empty
   ii_forward = li_empty
   
   IF NAV = NAV_BACK THEN
     ii_forward = li_holder1
     ii_back = li_holder2
   ELSE
     ii_back = li_holder1
     ii_forward = li_holder2
   END IF   
  CASE NAV_JUMP
   IF JUMP_BACK THEN
     //create new forward from back
     li_jump = ii_jumpindex - 1
     FOR n = li_jump to 0 STEP -1
      IF n = 0 THEN EXIT
      c++
      li_tmp[c] = ii_back[n]
     NEXT
     //now add prev forwards
     ll_upper = UPPERBOUND(ii_forward)
     FOR n = 1 to ll_upper
      c++
      li_tmp[c] = ii_forward[n]
     NEXT
     //add last selected
     ll_upper = UPPERBOUND(li_tmp)
     li_tmp[ll_upper + 1] = ltvi_old.itemhandle

     ii_forward = li_empty
     ii_forward = li_tmp

     li_tmp = li_empty
     c = 0
     //create new back
     ll_upper = UPPERBOUND(ii_back)
     li_jump = ii_jumpindex + 1
     FOR n = li_jump to ll_upper
      c++
      li_tmp[c] = ii_back[n]
     NEXT
     ii_back = li_empty
     ii_back = li_tmp
     
   ELSE
     //create new back from forward
     li_jump = ii_jumpindex - 1
     FOR n = li_jump to 0 STEP -1
      IF n = 0 THEN EXIT
      c++
      li_tmp[c] = ii_forward[n]
     NEXT
     c++
     //add last selected
     ll_upper = UPPERBOUND(li_tmp)
     li_tmp[c] = ltvi_old.itemhandle
     //now add prev back
     ll_upper = UPPERBOUND(ii_back)
     FOR n = 1 to ll_upper
      c++
      li_tmp[c] = ii_back[n]
     NEXT
     
     ii_back = li_empty
     ii_back = li_tmp

     li_tmp = li_empty
     c = 0
     //create new back
     ll_upper = UPPERBOUND(ii_forward)
     li_jump = ii_jumpindex + 1
     FOR n = li_jump to ll_upper
      c++
      li_tmp[c] = ii_forward[n]
     NEXT
     ii_forward = li_empty
     ii_forward = li_tmp
   END IF
  CASE ELSE
   //populate back array
   IF oldhandle > 0 THEN
     ll_upper = UPPERBOUND(ii_back)
     ll_upper ++
     FOR n = 1 to ll_upper
      IF n = 1 THEN 
        li_tmp[n] = ltvi_old.itemhandle
      ELSE
        li_tmp[n] = ii_back[n - 1]
      END IF
     NEXT
     ii_back = li_empty
     ii_back = li_tmp
     //reset forward array
     ii_forward = li_empty
     
     //trim array to max list
     ll_upper = UPPERBOUND(ii_back)
     IF ll_upper > MAXLIST THEN     
      li_tmp = li_empty
      FOR n = 1 to MAXLIST
        li_tmp[n] = ii_back[n]
      NEXT
      ii_back = li_empty
      ii_back = li_tmp      
     END IF
   END IF
END CHOOSE

//reset nav
NAV = ""
end subroutine

public subroutine of_register (readonly treeview a_tv);itv = a_tv
end subroutine

on n_explorer_navigator.create
call super::create
end on

on n_explorer_navigator.destroy
call super::destroy
end on